هر ایرانی سالانه، چند بار به سیستم بهداشت و درمان مراجعه دارد؟

معاون کل وزارت بهداشت گفت: با توجه به آمار مراجعات مردم به سیستم بهداشت و درمان، برای جلب رضایتمندی شان، اهمیت و ضرورت توجه به مقوله نظارت بر ارائه خدمات درمانی، بیش از پیش افزایش پیدا می کند.

 

به گزارش وبدا، دکتر ایرج حریرچی در اجلاس مدیران و روسای اداره های نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: هر ایرانی سالانه تقریبا 10.3 بار و به طور متوسط ماهانه یک بار به سیستم بهداشت و درمان مراجعه داشته و خدمات مختلف اعم از ویزیت در مطب، داروخانه، عکسبرداری، آزمایشگاه و سایر خدمات را دریافت می کند. 

 

دکتر حریرچی با بیان اینکه در مجموع سالانه 845 میلیون و ماهانه 70 میلیون بار مراجعه به سیستم بهداشت و درمان در کشور اتفاق می افتد، بیان کرد: انجام ماهانه 8 هزار بازدید نظارتی از مراکز درمانی در مقایسه با 70 میلیون بار مراجعه به سیستم بهداشتی و درمانی در ماه، رقم بالایی است که با توجه به آمار مراجعات مردم به سیستم بهداشت و درمان، برای جلب رضایتمندی شان، اهمیت و ضرورت توجه به مقوله نظارت بر ارائه خدمات درمانی، بیش از پیش افزایش پیدا می کند؛ چراکه مهمترین اصل، کسب رضایتمندی مردم است