سمينار اورژانس هاي بيمارستاني برگزاركننده گروه پزشكي آذربايجان با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اروميه

سمينار اورژانس هاي بيمارستاني  برگزاركننده:  گروه پزشكي آذربايجان  با همكاري دانشگاه علوم پزشكي اروميه

با حداكثر امتياز بازآموزي

تاريخ و محل برگزاري: پنجشنبه 14 آذر ماه 1398

سالن همايش هتل بين المللي آنا

8:00 الي 16:00

توجه!  ظرفيت ثبت نام تكميل شده است.