جذب پزشك عمومي اورژانس

جهت اطلاعات بيشتر با همراه داشتن مدارك تحصيلي به واحد مديريت منابع انساني بيمارستان آذربايجان مراجعه و يا با شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد

31944208

33444344