15 ارديبهشت ماه 1401، مراسم روز جهاني بهداشت دست، بيمارستان آذربايجان

پوستر را دريافت نماييد