بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

این بخش از

سیستم الکترونیکی بیمارستان آذربایجان

به زودی راه اندازی خواهد شد.

 

(باتشکر , شرکت مهندسین داده گستر آفتاب)