بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

کمیته ها
1-      مشترکات کمیته ها        
1-1-          کمیته های ذیل در بیمارستان فعا هستند
1-2-          کمیته های ذیل در فواصل زمانی منظم تشکیل جلسه میدهند
1-3-          لیستی از اعضای هرکمیته در اختیار ریس کمیته است (در رابطه با کمیته کنترل عفونت این لیست در اختیار روسای تمامی بخش ها و واحدهای بیمارستان است)
1-4-          آیین نامه داخلی هریک از کمیته ها موجود است
1-5-          صورت جلسات تمام جلسات برگزار شده کمیته ها نگهداری می شود
1-6-          شواهد و مستندات نشان میدهند پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها , صورت می پذیرد.
1-7-          شواهد و مستندات نشان میدهند که همه اعضای کمیته (به ویژه اعضای جدید) در مورد اهداف کمیته و وظایف محوله , به خوبی توجیه شده و آموزش دیده اند
 
2-      نکات اختصاصی هر یک از کمیته ها
2-1-          کمیته بهبود کیفیت
2-1-1- شواهد و مستندات نشان میدهند که کمیته بهبود کیفیت اقدامات ذیل را انجام می دهد.
-        هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
-        ارائه فهرست اولویتها و شاخص های بهبود کیفیت در کل بیمارستان
-        بازنگری و تحلیل داده های جمع آوری شده با مشارکت صاحبان فرآیند  
-        ارائه گزارش اطلاعات , نتایج تحلیل ها و مداخلات به مدیران و کارکنان
-        آموزش مباحث مربوط به بهبود کیفیت به تمام کارکنان بیمارستان شامل آموزشی های مفهومی و کاربردی در زمینه بهبود کیفیت
-        پایش و ارزشیابی برنامه بهبود کیفیت کل بیمارستان
-        نظارت مستمر بر تشکیل و اجرای مصوبات سایر کمیته های بیمارستانی
2-1-2- کمیته بهبود کیفیت بیمارستان حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه می دهد
 
2-2-          کمیته دارو درمان
2-2-1- شواهد و مستندات نشان میدهند که کمیته دارو و درمان اقدامات ذیل را انجام می دهد :
-        تدوین فرمولاری بیمارستانی و به روز رسانی آن
-        تدوین لیستی از داروهای خود به خود متوقف شونده , داروهایی که پس از مدت زمان معینی دیگر نباید ادامه یابند و باید به پزشک معالج اطلاع داده شود (Automatic Stop Orders).
-        تدوین خط و مشی های مصرف صحیح دارو های مهم و شایع (مثلا آنتی بیوتیک ها)
-        تنظیم پایش و ارزشیابی خط مشی بیمارستان در استفاده صحیح از داروها جهت اطمینان از اینکه داروی درست , به روش درست و از راه صحیح , در زمان درست و به مقدار درست , به فرد درست داده می شود.
-        تدوین خط مشی ها و روش هایی برای کاهش اشتباهات تجویزی دارو ها و عوارض جانبی ناخواسته آنها (اشتباهات دارویی از ابتدای تجویز پزشک تا تحویل به بیمار)
-        طراحی و اجرای مداخلات و اقدامات اصلاحی به منظور رفع مشکلات و اشتباهات دارویی گزارش شده
-        تدوین لیست داروهای ضروری که باید در داروخانه یا هریک از بخش ها موجود باشد.
-        تهیه فهرستی از دارو های پرخطر یا داروهایی با خطر بالا
-        تدوین فرایندی برای تعیین , تصویب و تهیه داروهیی که جزو فرمولاری بیمارستان نیستند (مثلا در مواردی که بیمارستان به داروی ویژه ای نیاز داشته باشد)
 
2-2-2-  کمیته دارو و درمان بیمارستان حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل جلسه میدهد.
 
 
2-3-           کمیته اخلاق پزشکی
2-3-1- شواهد و مستندات نشان میدند که کمیته اخلاق پزشکی هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای حقوق گیرنده خدمت را انجام می دهد.
2-3-2- کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان حداقل یک بار در ماه جلسه تشکیل میدهد
 
 
2-4-           کمیته مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات
2-4-1- شواهد و مدارک نشان میدهند که کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات اقدامات ذیل را انجام میدهد :
.تایید فرم های بیمارستانی تهیه شده توسط واحدها و بخش ها (علاوه بر 18 برگ اصلی پرونده)
. هماهنگی و پیگیری رفع نقایص اعلام شده از واحدهای مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات در خصوص اجرای استانداردهای اعتبار بخشی مربوطه در کل بیمارستان
2-4-2- کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات بیمارستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه میدهد.
 
2-5-           کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار
     2-5-1- شواهد و مستندات نشان میدهند که این کمیته اقدامات ذیل را انجام میدهد :
     تدوین برنامه آموزشی کارکنان در زمینه ایمنی و بهداشت کار
-         تصویب و اجرایی نمودن مداخلات مناسب جهت رفع مشکلات شناسایی شده
    2-5-2- کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه میدهد
 
2-6-           کمیته ایمنی مادر و نوزاد, ترویج زایمان طبیعیو تغذیه با شیر مادر
      2-6-1- شواهد و مستندات نشان میدهند که این کمیته اقدامات ذیل را انجام میدهد :
-        برنامه ریزی آموزش استاندارد کارکنان مرتبط با مراقبت های مادر و کودک به صورت شرکت در کارگاههای 20ساعته با صدور گواهی
-        تشکیل دوره های باز آموزی برای کارکنان و نیز توجیه کارکنان جدیدالورود
-        شرکت در دوره های باز آموزی و سمینارهای برگزار شده از سوی کمیته دانشگاهی و کشوری
-        نظارت مستمر و منظم بر عملکرد کارکنان در زمینه رعایت دستورالعمل های مراقبت های مادر و کودک و آموزش مادران و اجرای اقدامات ده گانه توسط یکی از اعضای کمیته در تمام نوبت ها : در اتاق زایمان , بخش پس از زایمان , بخش مراقبت ویژه , کلینیک مراقبتهای دوران بارداری و دوران شیر دهی , داروخانه ها ...
-        فراهم نمودن تسهیلات لازم برای اقامت مادرانی که شیر خوارانشان در بخش بستری هستند.
-        نظارت بر ترخیص همزمان مادارن و شیرخواران
-        نظارت بر اجرای قانون شیر مادر و کد بین المللی بازاریابی جانشین شونده های شیر مادر در زمینه حمایت از کارکنان شاغل شیرده و منع تبلیغات شیر مصنوعی و شیشه و گول زنک .
-        اجرا و نظارت بر پایش های دوره ای بیمارستان , پیگیری دریافت نتایج و برنامه ریزی برای مداخلات لازم با زمان بندی مشخص , حفظ مستندات در زونکن مخصوصا برنامه شیر مادر و همکاری با مرکز بهداشت شهرستان و استان در انجام ارزیابی مجدد بیمارستان
-        تهیه نشریات آموزشی برای مادران و نظارت بر توزیع آنها
2-6-2-  کمیته ایمنی مادر و نوزاد , ترویج زایمان طبیعی و تغذیه با شیر مادر بیمارستان حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه میدهد
 
2-7-          کمیته بهداشت محیط
2-7-1- شواهد و مستندات نشان میدهند که این کمیته هماهنگی و پیگیری اجرای استانداردهای واحد بهداشت محیط در کل بیمارستان را انجام می دهد
2-7-2- کمیته بهداشت محیط حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه میدهد
2-8-           کمیته کنترل عفونت بیمارستانی
2-8-1- شواهد و مستندات نشان میدهند که این کمیته اقدامات ذیل را انجام میدهد :
-        بروز رسانی و مرور منظم خط و مشی ها و روش های کنترل عفونت , حداقل هر دوسال یکبار (این بازنگری براساس متون حرفه ای رایج , صورت میگیرد).
-        جمع آوری منظم و تحلیل داده های نظام مراقبت عفونت های کسب شده از بیمارستان و اثر بخشی برنامه
-        نظارت براجرای خط و مشی ها و روش ها تایید شده در کمیته , در تمامی بخشها / واحدهای مربوطه
-        نظارت بر انتقال نتایج اطلاعات عفونت های بیمارستانی به مدیران ارشد بخشها / واحدهای مربوطه
-        گزارش عفونت های بیمارستانی به سازمان های سلامت و بهداشت عمومی خارج از بیمارستان (در چهار چوب قوانین و مقررات)
-        گزارش بیماریهای واگیر , غیر واگیر و موارد جدید , مطابق دستورالعمل وزارت متبوع
2-8-2- کمیته کنترل عفونت بیمارستانی حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه میدهد.
 
2-9-          کمیته مرگ و میر عوارض , آسیب شناسی و نسوج
2-9-1- شواهد و مدارک نشان میدهد که این کمیته اقدامات ذیل را انجام میدهد :
-        بررسی منظم همه موارد مرگ و میر به ویژه مرگ و میر غیر منتظره
-        بررسی دوره ای عوارض
-        پیگیری موارد قانونی و همکاری با پزشکی قانونی
-        اتخاذ تدابیر به منظور کاهش عوارض مرگ و میر در بیمارستان
-        بررسی علل مرگ و میر در بیمارستان
-        برگزاری کنفرانس های مرتبط
-        گزارش تمامی بیماریها در صورت نیاز
-        گزارش نمونه های بیوپسی و اتوپسی و نکروپسی
2-9-2- کمیته مرگ ومیر و عوارض , آسیب شناسی و نسوج حداقل هرماه یک بار به طور منظم تشکیل جلسه میدهد.
 
 
2-10-       کمیته بحران و بلایا
2-10-1- شواهد و مستندات نشان میدهند که کمیته بحران و بلایا موارد ذیل را انجام میدهد
-        بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه
-        تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا
-        تدوین برنامه فراخوانی اعضای تیم پاشخ اضطراری و جانشین های تعیین شده
-        نظارت بر انجام وظایف , مسئولیتها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران
-        فعالسازی برنامه در زمان بروز بحران
-        نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی , مانور آتش نشانی و تخلیه
-        نظارت بر آموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقشها و مسئولیت ها در برنامه مربوطه
2-10-2- این کمیته یک بار در ماه تشکیل جلسه میدهد .
 
2-11- کمیته طب انتقال خون
2-11-1- همه عوارض ناخواسته انتقال خون و فراورده های خونی , ثبت شده و به کمیته طب انتقال خون بیمارستانی گزارش میشود.
2-11-2- این کمیته حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل جلسه میدهد.
 
 

 
 
 
 
 

Add Content...