بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

تاریخ وساعت برگزاری : 26/7/95 – 27/7/95- 28/7/95
 ساعت :  15/8 الی 30/8
                                
مکان : سالن کنفرانس
 

حضورکلیه پرستاران شبکار بمدت 10 دقیقه درسالن الزامی است

[Atorpatdate] 99 کلاس

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت