بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تاریخ وساعت برگزاری جلسه : 16/7/95 -17/7/95   -18/7/95           ساعت 13 الی 14

مکان : سالن کنفرانس بیمارستان
 
حضورکلیه پرسنل درمانی-اداری-مسئولین الزامی میباشد

حضورافرادعلاقمندبلامانع میباشد

[Atorpatdate] 94 کنفرانس

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت