بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

در راستای آموزش همکاران پزشک اورژانس و پزشکان بیمارستان و کادر پرستاری و مامایی کنفرانس یکروزه CPR  روز پنج شنبه مورخ 95/10/9 تحت عنوان بازآموزی یک روزه با 6 امتیاز در محل سالن کنفرانس بیمارستان آذربایجان اجرا خواهد شد .

[Atorpatdate] 3554 کنفرانس

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

وب سایت