بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان


    دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

     معاونت امور درمان ارومیه 

 

   http://www.ircme.ir سامانه بازآموزي

 

 

بازدید کننده گرامی 

پس از ارسال پرسش حداکثر تا 10 روز جواب به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد. در صورتیکه جوابیه خود را در Inbox  ایمیلتان مشاهده ننمودید به قسمت Spam  و یا Junk ایمیلتان مراجعه نمایید . 

با تشکر از ارسال پرسش - مدیریت بیمارستان آذربایجان