بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

در این قسمت شما میتوانید شکایت خود را پیگیری نمایید.

کد رهگیری  


تاریخ :
 
نام شاکی:
 
نام بیمار:
شماره پرونده:
 
تلفن ثابت :
 
موبایل :
آدرس شاکی :
 
نوع شکایت      
شرح شکایت :