بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

تعرفه بیمه های خدمات درمانی و تامین اجتماعی

هتلینگ

نوع خدمت قیمت (ریال)    
اتاق خصوصی 1066000    
اتاق دو تخته 1066000    
اتاق عمومی 1066000    
ای سی یو 6180000    
سی سی یو 3090000    
پست سی سی یو 1939000    
تخت نوزاد 533000    
انکوباتور 746000    
خدمات رفاهی 6% هزینه هتلینگ    
اتاق VIP 5217000    

جراحی

نوع خدمت  قیمت(ریال)  
کا جراحی 92400  
کا بیهوشی 92400  
     

هتلینگ

نوع خدمت قیمت (ریال)    
اتاق خصوصی 4800000    
اتاق دو تخته 3850000    
اتاق عمومی 2560000    
ای سی یو 8000000    
سی سی یو 5600000    
پست سی سی یو 4400000    
تخت نوزاد 1800000    
انکوباتور 2560000    
خدمات رفاهی 6% هزینه هتلینگ    
اتاق VIP 2460000    

جراحی

نوع خدمت  قیمت(ریال)  
کا جراحی 355000  
کا بیهوشی 315000  

هتلینگ

نوع خدمت قیمت (ریال)    
اتاق خصوصی 4800000    
اتاق دو تخته 3840000    
اتاق عمومی 2560000    
ای سی یو 10000000    
سی سی یو 7000000    
پست سی سی یو 4400000    
تخت نوزاد 1800000    
انکوباتور 2560000    
خدمات رفاهی 6% هزینه هتلینگ    
اتاق VIP 6300000    

جراحی

نوع خدمت  قیمت(ریال)  
کا جراحی 385000  
کا بیهوشی 385000