بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

بخش زایمان :
 
زایمان و اتاقهای معاینه و سونوگرافی مجزا که توسط کادر با تجربه ماما و متخصصین زنان و زایمان در حال بهره برداری است.