بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

بخش داخلی :
 
که شامل 38 تخت جهت همکاری رشته های مختلف داخلی و داخلی اعصاب و عفونی میباشد که شامل بخش آندوسکوپی که هر روزه آماده ارائه خدمات بوده و جهت بیماران اورژانس روزهای تعطیل نیز ویدئو آندوسکوپی انجام میشود و همچنین بخش برونکوسکوپی در مجاورت این بخش آماده ارائه خدمات میباشد. وجود اسپیرومتری نیز در درمان بیماران ریوی کمک کننده می باشد.