بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان

 

بخش جراحی زنان :
 
شامل 48 تخت می باشد که بیماران بتوانند قبل و بعد از جراحی از امکانات لازم پزشکی و درمانی استفاده نمایند . در این بخش طرح هم اتاقی مادر و نوزاد (Rooming) اجرا و توسط پرسنل ویژه آموزشهای لازم داده می شود.