بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان


    دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

     معاونت امور درمان ارومیه 

 

   http://www.ircme.ir سامانه بازآموزي

 

 

استعلام شماره 3 | استعلام شماره 2 | استعلام شماره یک
 
نمایش چند صفحه ای

سیبسی.ب سنمبت سیبتسی ب

سیب دسیبتسنم تیبمستیبس

فرم استعلام را از اینجا دانلود کنید


لی یل یبلی بل

فرم استعلام را از اینجا دانلود کنید


بمکسیب سیبنمسی بسیمنبتس یبسنمیتبسی

بسینمبتسیبنم سیبتنمسی بنمسیتبمنسیبت سمینبتسمیتبمسیتبمس

فرم استعلام را از اینجا دانلود کنید