بیمارستان

تخصصی و فوق تخصصی

آذربایجان


    دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 

     معاونت امور درمان ارومیه 

 

   http://www.ircme.ir سامانه بازآموزي

 

 

استعلام شماره 3 | استعلام شماره 2 | استعلام شماره یک
 
نمایش تک صفحه ای

بمکسیب سیبنمسی بسیمنبتس یبسنمیتبسی

بسینمبتسیبنم سیبتنمسی بنمسیتبمنسیبت سمینبتسمیتبمسیتبمس

فرم استعلام را از اینجا دانلود کنید


استعلام شماره 2 | صفحه 3 از 3 | استعلام شماره یک